Laden

Kwaliteitshandboek

Gezinshuis 2getR maakt gebruik van een kwaliteitshandboek om richting te geven aan het professioneel handelen in het gezinshuis. Hierin staan onder andere onze visie en missie beschreven, onze werkwijze, de afspraken en maatregelen om de veiligheid te bewaken en de daarbij behorende protocollen. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van iedereen die in het gezinshuis woont. Op het infoblad over privacy is daar meer over te lezen.

Methodisch handelen

Gezinshuis 2getR heeft oog voor het individu en stemt daar het handelen op af, mits dit niet botst met het algemeen belang in het gezinshuis. Er is  kennis van en ervaring met verschillende methodieken, o.a. de stabilisatiemethode van Arianne Struik, onderdelen uit SOVA-trainingen, fasetherapie, cognitieve gedragstherapie,  spelbegeleiding en het Vlaggensysteem  met het oog op de seksuele ontwikkeling

Veiligheid

Gezinshuis 2getR onderschrijft de werkwijze in het Kwaliteitskader Rouvoet. Het laat jaarlijks onafhankelijk onderzoek doen naar de veiligheid van de jeugdigen in het gezinshuis door K2O. Dit gebeurt middels een vragenlijst die de jeugdigen anoniem invullen. 

Met betrekking tot seksueel gedrag werkt het gezinshuis met het Vlaggensysteem.

Calamiteiten en (gewelds-)incidenten

Ons calamiteitenplan rust op artikel 4.1.8 van de Jeugdwet en het document “Leidraad meldingen jeugd” van de Inspectie Jeugdzorg en de eisen gesteld door de Gemeenten. 

Wanneer er zich een calamiteit of geweld voordoet bij de verlening van jeugdhulp in het gezinshuis, melden wij dit direct bij de Inspectie Jeugdzorg en de gemeente. We verstrekken bij die melding gegevens die voor het onderzoeken van de melding noodzakelijk zijn. De wettelijk vertegenwoordiger en de betrokken plaatsende instelling worden ook op de hoogte gebracht. We maken een verslag van de calamiteit.

Incidenten worden gemeld bij de toegang van de desbetreffende Gemeente met daarbij een beschrijving van het incident. Bij signalen van huiselijk geweld werken we met de meldcode.

Vertrouwenspersoon

Cliënten van Gezinshuis 2getR kunnen een beroep doen op de vertrouwenspersoon van Zorgbelang.

Medezeggenschap

De medezeggenschap van cliënten binnen het gezinshuis is individueel ingeregeld door:

  • Inspraak bij het hulpverleningsplan
  • Inspraak in het pedagogische klimaat

24-uurs bereikbaarheid

Er is 24/7 minimaal een van de gezinshuisouders bereikbaar voor vervangende zorgbegeleiders ten aanzien van de geplaatste kinderen.

Medicatie

Volgens de eisen van de Inspectie Jeugdzorg wordt medicatie van de gezinshuiskinderen bewaard achter dubbel slot. De uitgifte wordt geregistreerd.

Dossier

Het gezinshuis maakt bij iedere aanmelding een online dossier in mExtra.

Dit werkt volgens ‘Privacy by design‘ principe en voldoet aan NEN7510 & ISO27002. In het online dossier worden alleen noodzakelijke persoonsgegevens van het kind vastgelegd. Verder wordt hierin informatie bewaard die nodig is voor de hulpverlening. Het gaat om de beschikking, ons plan, evaluaties, gespreksverslagen, rapportage van school, aanvullende hulpverlening en andere correspondentie.